• Proje Çıktılatı

    Sekiz Proje Çıktısı

    IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği eğitiminde dijital eğitim senaryolarına ev sahipliği yapan açık erişimli bir e-öğrenme platformunun yanı sıra iyi uygulamalar dijital deposunu da içerir.

  • Proje Çıktılatı

Çıktı 1

İklim değişikliği ve dijital öğretim becerilerinin TPD programlarına ve orta öğretime dahil edilmesiyle ilgili durum

Avrupa genelinde ve beş ortak ülkede (Yunanistan, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Türkiye) Sürdürülebilir Kalkınma için İklim Değişikliği Eğitimi'nin (CCESD) uygulanması açısından mevcut durumunun araştırılması, tanımlanması ve analizi.

Alan yazın ve E1-E5 paydaş çalıştayları ile elde edilen temel bulgular da dikkate alınarak dijital senaryoların geliştirilmesi.

ΙΟ1.1: Uusal raporlar
Her ortak ülkede iklim değişikliği ve dijital öğretim becerilerinin TPD programlarına ve orta öğretime dahil edilmesine ilişkin beş Ulusal rapor (İngilizce olarak) hazırlanacaktır.

ΙΟ1.2: İki dilde harılanacak ulusal rapor özeti
Ιİklim değişikliği ve dijital öğretim becerilerinin TPD programlarına ve katılımcı her ülkedeki ortaokul müfredatına dahil edilmesine ilişkin ulusal raporlara dayanan Beş Özet Rapor (İngilizce ve her bir ortağın dilinde).

 İki dilde harılanacak ulusal rapor özeti

ΙΟ1.3: Transnational report
A transnational report in English presenting the integration of climate change and digital teaching skills into TPD schemes and in secondary schools’ curricula in the five participating countries.

Çıktı 2

TPD programlarında ve orta öğretimde iklim değişikliği ve dijital öğretim zorlukları

Konsorsiyum, ortaokullarda IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği ile ilgili zorlukları belirlemek için her katılımcı ülkeden eğitim paydaşları, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla iletişim kurar ve işbirliği yapar. İlk ağ, iklim değişikliği eğitimi ve dijital teknolojileri kullanan konular üzerinde çalışan 5 farklı ülkeden eğitim paydaşlarını, politika yapıcıları ve uygulayıcıları birbirine bağlayan bir ağ oluşturmaktır

Aynı dönemde katılımcı ülkelerde beş adet 2 günlük çalıştay düzenlenmektedir. Bu çalıştaylara toplam 75 yerel eğitim paydaşı, politika yapıcı ve uygulayıcı katılacaktır.

IO2.1: Çalıştay sonuçlarına ilişkin ulusal raporlar
IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemlerini kullanırken iklim değişikliği eğitimindeki zorluklara yönelik iki günlük çalıştaydan elde edilen sonuçlara ilişkin beş Ulusal Rapor (İngilizce).

IO2.2: Uluslararası rapor
Çalıştay sonuçlarına ilişkin 5 ulusal rapora dayalı bir Uluslararası Rapor (İngilizce)."

Çıktı 3

IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği eğitiminde dijital eğitim senaryolarının geliştirilmesi

Her ortak ülkedeki iki günlük çalıştayların sonuçlarına dayanarak, konsorsiyum öğretmenler için iklim değişikliği konularında dijital eğitim senaryoları geliştirmeye devam edecek. Eğitim senaryoları, öğretmenlere (i) iklim değişikliği boyutunu öğretimlerine dahil etme; (ii) iklim değişikliğini öğretirken IBL ve oyunlaştırma ilkelerini kullanmak ve; (iii) yüz yüze, çevrimiçi ve karma ortamlarda iklim değişikliği eğitimi vermek için dijital beceriler ve öğretim yöntemleri geliştirmek. Dijital eğitim senaryoları, hizmet içi öğretmenlerin eğitimi için açık erişim çevrimiçi bir platform aracılığıyla gerçekleştirilecek olan hizmet içi ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim faaliyetleri (bkz. Çıktı 5) çerçevesinde geliştirilerek (bkz. Çıktı 4) ClimaTePD projesinin uygulanması sağlanacaktır. Bu platform aynı zamanda öğretmenlere kendi senaryolarını oluşturmaları ve geliştirmeleri için faydalı materyaller sağlayacak bir dijital veri tabanı ve dijital bir depo (bkz. Çıktı 7) imkanı sunacaktır.

IO3.1: Dijital senaryoların geliştirilmesi
Ortaöğretim öğretmenleri için iklim değişikliği, IBL ve oyunlaştırma kullanarak 5 ulusal dijital eğitim senaryosunun geliştirilmesi ve katılımcı her ülkede dijital öğretim becerilerinin geliştirilmesi (5 İngilizce, 5 Yunanca, 5 Bulgarca, 5 Almanca, 5 İspanyolca, ve 5 Türkçe).

IO3.2: 10 yaygın dijital senaryonun seçimi ve çevirisi
Ortaöğretim öğretmenleri için iklim değişikliği, IBL ve oyunlaştırma kullanımı ve dijital öğretim becerilerinin geliştirilmesi (hem İngilizce hem de Yunanca, Bulgarca, Almanca, İspanyolca ve Türkçe) ile ilgili 10 yaygın dijital senaryonun seçimi ve çevirisi.

 ClimaTePD Bilgi Bankası

Çıktı 4

IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği eğitimi konusunda öğretmenlerin eğitimi için açık erişimli bir çevrimiçi platformun geliştirilmesi ve bakımı

Ortaöğretim hizmet içi öğretmenlerinin eğitim faaliyetlerini ve kursiyerlerin yansımalarını ve değerlendirmelerini destekleyen açık erişimli, dijital ve etkileşimli bir platform.

IO4.1: Çevrimiçi platformun geliştirilmesi ve bakımı

IO4.2: Platformu CCESD, iklim değişikliği, IBL ve oyunlaştırmaya göre dijital senaryolarla bağlamsallaştırma
Açık erişimli çevrimiçi platform şunları içerir: (i) CCESD, iklim değişikliği ve genel olarak insan ve doğa üzerindeki etkisi ile ilgili konular ile IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri konuları açısından somut bir kaynak veritabanı ve (ii) IO3'te üretilen dijital senaryolar (Yunanca, İspanyolca, Türkçe, Almanca ve Bulgarca).

 Platformu CCESD

Çıktı 5

IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemi ile iklim değişikliği eğitimine yönelik öğretmen eğitimi

En az 250 hizmet içi öğretmen, iklim değişikliği ile ilgili sosyo-bilimsel konuları ele almak için bir IBL metodolojisi ve hikaye anlatımı, tartışma ve ikilem gibi diğer öğretim yöntemleri aracılığıyla beş katılımcı ülkede eğitim faaliyetlerine katılmaktadır.

IO5.1: Çevrimiçi eğitim ve öğretmenlerin dönütleri hakkında Ulusal Raporlar
Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye için İngilizce Beş Ulusal Rapor

IO5.2: Çevrimiçi eğitim ve öğretmenlerin yansımaları hakkında uluslararası rapor
İngilizce bir uluslararası özet rapor

Çıktı 6

IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği eğitimi için İyi Uygulamalar Kılavuzu El Kitabının Geliştirilmesi

Kılavuz El Kitabı, iklim değişikliği eğitimi, IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemlerinin çevrimiçi, yüz yüze veya karma sınıf ortamlarına nasıl entegre edileceği konusunda ortaokul öğretmenlerini desteklemek için en iyi uygulamaları gözden geçirmeyi ve sentezlemeyi amaçlamaktadır.

IO6.1: İyi Uygulamalar El Kitabının Geliştirilmesi (İngilizce)

IO6.2: İyi Uygulamalar El Kitabının Bulgarca, Almanca, Yunanca, İspanyolca ve Türkçeye çeviri yapılması

 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN İYİ UYGULAMALAR KILAVUZU EL KİTABI

Çıktı 7

IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği eğitimi için iyi uygulamalar dijital deposu

IO.7.1:  IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile iklim değişikliği eğitimine odaklanan etkileşimli bir dijital veri havuzunun geliştirilmesi
Öğretmenlerin eğitim faaliyetlerine katılımı, etkileşimli iletişim ve açık erişim çevrimiçi platform aracılığıyla geri bildirim, ortaöğretim öğretmenlerinin iklim değişikliği eğitimi, IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri için iyi uygulamalarını saklayan bir dijital havuzun geliştirilmesine ve bakımına fırsat sağlayacaktır.

 ClimaTePD Bilgi Bankası

Çıktı 9

Ortaöğretimde iklim değişikliğinin IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleri ile entegre edilmesine yönelik politika önerileri

Ortaöğretimde iklim değişikliği eğitiminin IBL, oyunlaştırma ve dijital öğretim yöntemleriyle birlikte dahil edilmesinin daha bütünsel bir boyutuna odaklanan, eğitim politikası belirleyicileri ve ilgili paydaşlar için tutarlı bir politika önerileri seti. Bu politika önerileri, projenin sonuçlarına dayanmaktadır ve Paydaş Çalıştayları E1-E5 bağlamında eğitim politika yapıcıları, ilgili paydaşlar ve uygulayıcılar ile işbirliğinden elde edilen sonuçları içermektedir.

IO9.1: Bir dizi politika önerisi hakkında rapor
IBL ile iklim değişikliğinin, oyunlaştırmanın ve dijital öğretim yöntemlerinin eğitim politikalarının tasarımına, TPD programı ve orta öğretim müfredatına dahil edilmesiyle ilgili eğitim politika yapıcıları ve paydaşlar için bir dizi politika önerisi hakkında bir rapor (İngilizce).

IO9.2: Belirlenen politika tekliflerinin “Ana Mesajlarını” içeren İki Dilli Broşürler
Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye için İki Dilli Broşürler (hem İngilizce hem de ulusal dillerde)

 Belirlenen politika tekliflerinin “Ana Mesajlarını” içeren İki Dilli Broşür

Yazdır

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account