• Πνευματικά Προϊόντα

    Οκτώ Πνευματικά Προϊόντα

    συμπεριλαμβανομένων μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ανοιχτής πρόσβασης που φιλοξενεί ψηφιακά σενάρια εκπαίδευσης στην κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, παιχνιδοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ψηφιακό αποθετήριο καλών πρακτικών.

  • Πνευματικά Προϊόντα

Πνευματικό Προϊόν 1

Η κατάσταση αναφορικά με την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκαλίας στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διερεύνηση, περιγραφή και ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή για την Αειφορία (ΕΚΑΑ) σε όλη την Ευρώπη και τις πέντε χώρες-εταίρους (Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Τουρκία).

Η βιβλιογραφία συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών σεναρίων λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις Δράσεις Ε1-Ε5.

ΙΟ1.1: Εθνικές εκθέσεις
Πέντε εθνικές εκθέσεις (στα Αγγλικά) σχετικά με την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκαλίας στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάθε χώρα-εταίρο.

ΙΟ1.2: Δίγλωσσες εθνικές συνοπτικές εκθέσεις
Πέντε συνοπτικές εκθέσεις (στα Αγγλικά και στη γλώσσα κάθε εταίρου), βασισμένες στις εθνικές εκθέσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκαλίας στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στα προγράμματα σπουδών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

 Εθνική συνοπτική έκθεση για την Ελλάδα (Ελληνικά - Αγγλικά)

ΙΟ1.3: Διακρατική έκθεση
Μια διακρατική έκθεση στα Αγγλικά η οποία παρουσιάζει την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκαλίας στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και στα προγράμματα σπουδών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις πέντε συμμετέχουσες χώρες.

Πνευματικό Προϊόν 2

Κλιματική αλλαγή και προκλήσεις ψηφιακής διδασκαλίας σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η Κοινοπραξία επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες από κάθε συμμετέχουσα χώρα προκειμένου να εντοπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, μέσω της διερευνητικής μάθησης, της παιχνιδιοποίησης και των ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε ένα πρώτο δίκτυο που συνδέει εκπαιδευτικούς φορείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες από 5 διαφορετικές χώρες που εργάζονται στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και σε θέματα που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες.

Πέντε διήμερες συναντήσεις εργασίας διοργανώνονται στις συμμετέχουσες χώρες την ίδια περίοδο. Σε αυτές τις συναντήσεις εργασίας συμμετέχουν συνολικά 75 τοπικοί εκπαιδευτικοί φορείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες.

IO2.1: Εθνικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα της συναντήσης εργασίας
Πέντε εθνικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διήμερη συνάντηση εργασίας για τις προκλήσεις στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή κατά τη χρήση μεθόδων διερευνητικής μάθησης, παιχνιδιοποίησης και ψηφιακής διδασκαλίας (στα Αγγλικά)

IO2.2: Διακρατική έκθεση
Μια διακρατική έκθεση που βασίζεται στις 5 εθνικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα των συναντήσεων εργασίας (στα Αγγλικά).

Πνευματικό Προϊόν 3

Ανάπτυξη ψηφιακών επιμορφωτικών σεναρίων στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με μεθόδους διευρυνητικής μάθησης, παιχνιδιοποίησης και ψηφιακής διδασκαλίας

Με βάση τα αποτελέσματα από τις διήμερες συναντήσεις εργασίας σε κάθε χώρα-εταίρο, η Κοινοπραξία θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών επιμορφωτικών σεναρίων για  εκπαιδευτικούς σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Τα επιμορφωτικά σενάρια θα στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με (i) την ενσωμάτωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στη διδασκαλία τους· (ii) χρήση μεθόδων διερευνητικής μάθησης και παιχνιδιοποίησης κατά τη διδασκαλία σχετικά με την κλιματική αλλαγή και (iii) ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας για την παροχή διδασκαλίας για την κλιματική αλλαγή σε διά ζώσης, διαδικτυακό και μεικτό περιβάλλον μάθησης. Τα σενάρια ψηφιακής επιμόρφωσης θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Πνευματικό Προϊόν 5), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (βλ. Πνευματικό Προϊόν 4) εντός του πλαισίου υλοποίησης του έργου ClimaTePD. Αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργήσει επίσης ως ψηφιακή βάση δεδομένων και ψηφιακό αποθετήριο (βλ. Πνευματικό Προϊόν 7) που θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς χρήσιμο υλικό για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των δικών τους σεναρίων.

IO3.1: Ανάπτυξη ψηφιακών σεναρίων
Ανάπτυξη 5 εθνικών σεναρίων ψηφιακής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας μεθόδους διερευνητικής μάθησης και παιχνιδιοποίησης και αναπτύσσοντας ψηφιακές δεξιότητες διδασκαλίας, στη γλώσσα κάθε συμμετέχουσας χώρας (5 στα Ελληνικά, 5 στα Βουλγαρικά, 5 στα Γερμανικά, 5 στα Ισπανικά, 5 στα Τούρκικα).

IO3.2: Επιλογή και μετάφραση των 10 κοινών ψηφιακών σεναρίων
Επιλογή και μετάφραση των 10 κοινών ψηφιακών σεναρίων για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας μεθόδους διερευνητικής μάθησης και παιχνιδιοποίησης και αναπτύσσοντας ψηφιακές δεξιότητες διδασκαλίας, (στα Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Τούρκικα).

  Τα σενάρια είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο του ClimaTePD

Πνευματικό Προϊόν 4

Ανάπτυξη και συντήρηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, παιχνιδιοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας

Μια ανοιχτής πρόσβασης ψηφιακή και διαδραστική πλατφόρμα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

IO4.1: Ανάπτυξη και συντήρηση της διαδικτυακής πλατφόρμας.

IO4.2: Πλαισίωση της πλατφόρμας με τα ψηφιακά σενάρια σύμφωνα με το CCESD, την κλιματική αλλαγή, τη διερευνητική μάθηση, και την παιχνιδιοποίηση
Η διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης περιλαμβάνει: (i) μια βάση δεδομένων πηγών σε θέματα που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή με στόχο την Ανάπτυξης της Αειφορίας, την κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της στον άνθρωπο και τη φύση γενικότερα, καθώς και θέματα για τη διερευνητική μάθηση, την παιχνιδιοποίηση και τις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας, και (ii) τα ψηφιακά σενάρια (στα ελληνικά, ισπανικά, τουρκικά, γερμανικά και βουλγαρικά) που παράγονται στο IO3.

 Διαδυκτιακή πλατφόρμα ClimaTePD

Πνευματικό Προϊόν 5

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, την παιχνιδιοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας

Περισσότεροι από 250 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην β'βάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης στις πέντε συμμετέχουσες χώρες μέσω μιας μεθοδολογίας βασισμένης στη διερευνητική μάθηση και άλλων μεθόδων διδασκαλίας, όπως είναι η αφήγηση ιστοριών, η συζήτηση και διλήμματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

IO5.1: Εθνικές εκθέσεις σχετικά με την ηλεκτρονική κατάρτιση και τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών.
Πέντε Εθνικές Εκθέσεις για τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία στα Αγγλικά.

IO5.2: Διακρατική έκθεση σχετικά με τη διαδικτυακή επιμόρφωση και τους αναστοχασμούς των εκπαιδευτικών.
Μια διακρατική συνοπτική έκθεση στα Αγγλικά.

Πνευματικό Προϊόν 6

Ανάπτυξη εγχειριδίου κατευθυντήριων γραμμών των καλών πρακτικών για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, παιχνιδιοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Το Εγχειρίδιο Οδηγιών στοχεύει στην ανασκόπηση και τη σύνθεση βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή, της διερευνητικής μάθησης, της παιχνιδιοποίησης και των ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας σε διαδικτυακά, διά ζώσης ή μεικτά περιβάλλοντα τάξης.

IO6.1: Ανάπτυξη Εγχειριδίου Κατευθυντήριων Γραμμών Καλών Πρακτικών (στα Αγγλικά).

IO6.2: Μετάφραση του Εγχειριδίου Οδηγιών Καλών Πρακτικών στα Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Τουρκικά.

 Κατευθυντήριες Γραμμές - Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Εκπαίδευση στη Κλιματική Αλλαγή

Πνευματικό Προϊόν 7

Ψηφιακό αποθετήριο καλών πρακτικών για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, παιχνιδιοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.

IO.7.1: Ανάπτυξη ενός διαδραστικού ψηφιακού αποθετηρίου που εστιάζει στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με διερευνητική μάθηση, παιχνιδιοποίηση και ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, η διαδραστική επικοινωνία και η ανατροφοδότηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης οδηγούν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός ψηφιακού αποθετηρίου που αποθηκεύει τις καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, τη διερευνητική μάθηση, την παιχνιδιοποίηση και τις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.

 Aποθετήριο πηγών ClimaTePD

Πνευματικό Προϊόν 9

Προτάσεις πολιτικής για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής με το IBL, το gamification και τις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ένα συνεκτικό σύνολο προτάσεων πολιτικής για τους υπεύθυνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εστιάζοντας σε μια πιο ολιστική διάσταση της ένταξης της εκπαίδευσης για την αλλαγή του κλίματος με τη διερευνητική μάθηση, την παιχνιδιοποίηση, και τις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι προτάσεις πολιτικής βασίζονται στα αποτελέσματα του έργου και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνεργασία με φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες στο πλαίσιο των Δράσεων Ε1-Ε5.

IO9.1: Έκθεση σχετικά με ένα σύνολο προτάσεων χάραξης πολιτικής.
Έκθεση σχετικά με ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής για φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς, που σχετίζονται με τη συμπερίληψη της κλιματικής αλλαγής μέσω διερευνητικής μάθησης, την παιχνιδοποίηση και τις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών, των προγραμμάτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) και στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (στα αγγλικά).

IO9.2: Δίγλωσσα φυλλάδια με «μηνύματα-κλειδιά» ενός συνόλου προτάσεων χάραξης πολιτικής.
Δίγλωσσα φυλλάδια (στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες), για τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία.

 Προτάσεις χάραξεις Πολιτικής - "Μηνύματα-κλειδιά"

Εκτύπωση

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account