• Το Έργο

  "Προς ένα νέο μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών σε Δεξιότητες σχετιζόμενες με την Κλιματική Αλλαγή”

  Πρόγραμμα Erasmus+, 2020, KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, KA226 - Συνεργασίες για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Ετοιμότητα

  Διάρκεια: 24 μήνες (Απρίλιος 2021 - Μάρτιος 2023)

 • Το Έργο

Το Έργο

Σύμφωνα με την UNESCO, η εκπαίδευση είναι ένας βασικός παράγοντας της παγκόσμιας απάντησης στην κλιματική αλλαγή, επειδή μπορεί να αυξήσει τη γνώση, να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα την ενημέρωση και να ενθαρρύνει αλλαγές συμπεριφοράς για την υιοθέτηση βιώσιμων τρόπων ζωής. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής και η συνεχιζόμενη πανδημία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν στέρεες δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού τόσο στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και στις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια: μερικά από αυτά σχετίζονται με την πολυεπιστημονική φύση της κλιματικής αλλαγής ή τις παρανοήσεις των μαθητών, αλλά αναμφισβήτητα τα πιο σημαντικά εμπόδια προέρχονται από την έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη δημιουργία διδακτικού υλικού για την κλιματική αλλαγή.

Εταίροι

Η Κοινοπραξία του ClimaTePD αποτελείται από πέντε εταίρους:

 

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Συντονιστής

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ελλάδα
Dr Αικατερίνη κική - Παπαδάκη
Ομάδα Κοινωνικο-εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας
https://www.iacm.forth.gr

Universitat de Barcelona Εταίρος

Universitat de Barcelona
Spain
Dr Mario Barajas
Τμήμα Διδακτικής και Εκπαιδευτικής Οργάνωσης
https://www.ub.edu

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg Εταίρος

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg
Germany
Dr Sonia Hetzner
Ινστιτούτο Καινοτομίας στη Μάθηση
https://www.ili.fau.de/

Sofia University St. Kliment Ohridski Εταίρος

Sofia University St. Kliment Ohridski
Bulgaria
Prof.Krassen Stefanov
Τμήμα Επιστημονικής Έρευνας, Κέντρο Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας
https://www.uni-sofia.bg

Hacettepe Universitesi (HU) Εταίρος

Hacettepe Universitesi (HU)

 

Το ΙΤΕ έχει εκτενή εμπειρία σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος και διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της σχολικής εκπαίδευσης και των ΤΠΕ ως εργαλείο για την ενίσχυση των μαθησιακών πρακτικών .

Το SU, το UB και το HU διαθέτουν ισχυρό παιδαγωγικό υπόβαθρο και τεχνογνωσία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση διερευνητικής μάθησης προσανατολισμένης στις ΦΕΤΜΜ και στη μάθηση με χρήση βελτιωμένης τεχνολογίας.

Το ILI-FAU έχει εκτενή εμπειρία στην προώθηση της καινοτομίας σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα και παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η διερευνητική μάθηση, η μάθηση που βασίζεται σε επίλυση προβλημάτων και η μάθηση με βάση το παιχνίδι ρόλων σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Στόχοι

Το ClimaTePD αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και διδασκαλίας της κλιματικής αλλαγής ως μέσο για να μπορέσουν οι μαθητές τους να αποκτήσουν ευαισθητοποίηση σχετικά με την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη του στόχου του, το ClimaTePD προχωρά στην ανάπτυξη συναντήσεων εργασίας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και στο σχεδιασμό ψηφιακών επιμορφωτικών σεναρίων που θα καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη των δικών τους δραστηριοτήτων σε διαδικτυακά, διά ζώσης ή μεικτά περιβάλλοντα τάξης.

 1. Ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης για συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει:

 • τη συμμετοχή των  εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δραστηριότητες κατάρτισης ώστε να βελτιώσουν τις διδακτικές τους ψηφιακές δεξιότητες,
 • τις δραστηριότητες επαγγελματικής μάθησης/επιμόρφωσης που βασίζονται σε ψηφιακά σενάρια και άλλες εκπαιδευτικές στρατηγικές,
 • τον στοχασμό των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική τους πρακτική και την παρακολούθηση αυτής μέσω ενός πίνακα εργαλείων αναλυτικών στοιχείων μάθησης,
 • την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων άλλων εκπαιδευτικών και παροχή εποικοδομητικού σχολιασμού, και
 • την ανταλλαγή καλών πρακτικών στη ψηφιακή πύλη εκμάθησης (που είναι διαθέσιμη) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 1. Ανάπτυξη ενός Εγχειριδίου Κατευθυντήριων Γραμμών για τις καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή (συντονιστής φορέας: HU)
 • Το Εγχειρίδιο Κατευθυντήριων Γραμμών στοχεύει στην ανασκόπηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα κλιματικής αλλαγής και στην παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς για την επιτυχή ενσωμάτωσή της στις τάξεις τους. Το Εγχειρίδιο παρέχε, επίσης, κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
 1. Ανάπτυξη ενός ψηφιακού αποθετηρίου για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή που αποτελείται από ψηφιακά σενάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πηγές (συντονιστής φορέας: FAU)
 • Οι εκπαιδευτικοίδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανταλλάσσουν καλές πρακτικές σε ένα αποθετήριο που είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του  Έργου.
 1. Ανάπτυξη ενός συνόλου προτάσεων χάραξης πολιτικής που σχετίζονται με το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων σπουδών (συντονιστής φορέας: UB)
 • Ανάπτυξη προτάσεων για φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και άλλους σχετικούς φορείς με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του θέματος της κλιματικής αλλαγής στις πρακτικές διδασκαλίας-μάθησης και της εφαρμοσμένης διδακτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Φάσεις

Το έργο χωρίζεται σε 4 φάσεις:

 1. Προετοιμασία: διερεύνηση, ανάλυση και χαρτογράφηση της κατάστασης σχετικά με τις διαστάσεις της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Ανάπτυξη: ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του έργου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω αρχών διερευνητικής μάθησης και παιχνιδιοποίησης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση στην κλιματική αλλαγή και τις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας
 3.  Υλοποίηση και Αξιολόγηση: υλοποίηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του έργου για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω διερευνητικής μάθησης και παιχνιδιοποίησης , με τη συμμετοχή 250 εκπαιδευτικών
 4. Αξιοποίηση και Διάδοση: διοργάνωση εκδηλώσεων σε κάθε μία από τις χώρες της κοινοπραξίας προκειμένου να διευκολυνθεί η προβολή του έργου και η διάδοση των αποτελεσμάτων του.

Αντίκτυπος

Το ClimaTePD αποβλέπει ότι θα έχει αντίκτυπο στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών, των προγραμμάτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το ClimaTePD αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων για την κλιματική αλλαγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε επίπεδο ΕΕ, το έργο ευθυγραμμίζεται με τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος ERASMUS+, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε ευρύτερους στόχους, όπως η ενίσχυση των προφίλ των επαγγελμάτων του εκπαιδευτικού με τη διάδοση της τεχνολογικά βελτιωμένης διερευνητικής μάθησης.

Εκτύπωση

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account