• Проект

  „Към нов модел на развитие на професионалните компетентности на учителите в областта на климатичните промени“

  Erasmus+, КД226 - Партньорства в областта на цифровото образование

  Продължителност: 24 месеца (април 2021 до март 2023)

 • Проект

Проектът

Според ЮНЕСКО образованието е ключов фактор за глобалния отговор на изменението на климата, защото може да увеличи знанията, да даде възможност за вземане на информирани решения и да насърчи промени в поведението за възприемане на устойчив начин на живот; в това отношение ролята на учителя в развитието на осведомеността за изменението на климата е от решаващо значение. Заплахата от изменението на климата и продължаващата пандемия подчертаха необходимостта от цифрова трансформация на образованието. Европейската комисия счита, че учителите трябва да развият солидни умения за дигитална грамотност, както при създаването на цифрово образователно съдържание, така и при дигиталните методи на преподаване. В образованието по изменение на климата учителите се сблъскват с редица бариери: някои от тях са свързани с мултидисциплинарния характер на изменението на климата или погрешните схващания на учениците, но може би най-важните бариери произтичат от липсата на обучение на учители за развиване на необходимите умения при преподаване за изменението на климата.

Проектът Еразъм+, озаглавен „Към нов модел за развитие на професионалните компетентности на учителите в областта на климатичните промени“ (Акроним: ClimaTePD), предлага решение на този проблем: неговата обща цел е да помогне на учителите в средното образование в развиването на цифрова грамотност и умения за преподаване по климатични промени като средство, което позволява на учениците им да изградят осведоменост за глобалната заплаха от изменението на климата.

Партньори по проекта

Консорциумът на проект ClimaTePD се състои от пет партньора:

 

Foundation for Research and Technology – Hellas Koordinatör

Foundation for Research and Technology – Hellas
Greece
Dr Kathy Kikis-Papadakis
Socio-Educational Research and Innovation Group
https://www.iacm.forth.gr

Universitat de Barcelona Partner

Universitat de Barcelona
Spain
Dr Mario Barajas
Department of Didactics and Educational Organization
https://www.ub.edu

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg Partner

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg
Germany
Dr Sonia Hetzner
Innovation in Learning Institute
https://www.ili.fau.de/

Sofia University St. Kliment Ohridski Partner

Sofia University St. Kliment Ohridski
Bulgaria
Prof.Krassen Stefanov
Centre of Information Society Technologies at Scientific Research Department
https://www.uni-sofia.bg

Hacettepe Üniversitesi (HU) Partner

Hacettepe Üniversitesi (HU)

 

FORTH има богат опит в проекти, финансирани от ЕС, както като координатор, така и като партньор, и притежава широк опит в различни области на образователни методологии и социални иновации, с особен акцент върху измерението на училищното образование и ИКТ като инструмент за подобряване на учебните практики.

SU, UB и HU имат имат силен педагогически опит и опит в обучението на учители, насочено към STEM ориентирано обучение, обучение, базирано на използването на изследователски методи (IBL) и усъвършенствано с технологии обучение (TEL).

ILI-FAU има богат опит в насърчаването на иновациите в дигитални учебни среди и педагогически подходи като IBL (обучение, базирано на използването на изследователски методи), проблемно базирано обучение (PBL) и обучение, базирано на игри (GBL) във всички образователни нива.

Цели на проекта

ClimaTePD има за цел да помогне на учителите в средните училища да развиват дигитална грамотност и умения за преподаване по климатични промени, като средство, което да даде възможност на техните ученици да изградят осведоменост за глобалната заплаха от изменението на климата. За да постигне целта си, ClimaTePD преминава към разработването на синхронни и асинхронни обучителни семинари, както и към дизайн на дигитални сценарии за обучение, които ще ръководят учителите при разработването на собствени дейности в онлайн среда, лице в лице или при смесено обучение.

 1. Разработване на платформа с отворен достъп за обучение на учители

Платформата е създадена, за да подкрепя:

 • обучаващи се за учители в средното образование да участват в обучителните дейности за подобряване на техните дигитални умения за преподаване,
 • обучение в учебни дейности на базата на цифрови сценарии и други образователни стратегии,
 • учителите в получаване на обратна връзка в техните практически дейности, както и техните ментори в наблюдението на работаота им посредством табло за анализ на учебните дейности,
 • наблюдение на дейността на учителите и предоставяне на обратна връзка и
 • обучаващите се учители да обменят добри практики в дигиталния портал за обучение в онлайн платформата.
 1. Разработване на Насоки и ръководство за учители с добри практики в обучението за климатичните промени (водеща организация: HU)
 • Насоките и ръководство има за цел да прегледа най-добрите практики по темата за изменението на климата и да предостави подкрепа на учителите за успешното интегриране на тази тема в класните стаи. Наръчникът също така предоставя насоки, за да се улесни участието на учителите в професионалната им подготовка в областта на климатичните промени.
 1.  Създаване на цифрово хранилище за образователни ресурси насочени към климатичните промени, включващи дигитални сценарии и други образователни дейности и ресурси (водеща организация: FAU)
 • Обучаващите се учители от средното образование обменят добри практики в хранилище, като част от онлайн платформата, създадена по проекта.
 1. Разработването на набор от предложения в областта на политики и дизайн на учебни програми (водеща организация: UB)
 • Разработени предложения за политики за създателите на образователни политики в областта на образованието и други релевантни заинтересовани страни за включването на темата за изменението на климата в учебните практики и приложната дидактика в средното образование.

Фази на проекта

Проектът ще бъде изпълнен в 4 фази:

 1. Подготовка: проучване, анализ и идентифициране на добри практики за включване на темите за климатичните промени в образованието и цифровите умения при професионалната подготовка на учители;
 2. Разработване: създаване на учебни материали за обучението на учители чрез използване на активни методи на обучение (IBL) и игровизация, свързани с обучение за климатични промени и чрез цифрови методи на преподаване;
 3. Тестване и оценяване: внедряване и оценяване на учебните дейности по проекта за обучение по климатични промени и цифрови умения чрез IBL и игровизация, с участието на 250 учители;
 4. Използване и разпространение: организиране на събития във всяка една от страните от консорциума с цел повишаване на видимостта на проекта и разпространението на резултатите.

Влияние на проекта

ClimaTePD предвижда да окаже влияние върху разработването на съвременните образователни политики, схеми за професионално развитие на учителите и учебни програми в средното образование. По-конкретно се очаква изпълнението на проекта ClimaTePD да подобри ефективността на учебните подходи и методи за преподаване на теми, свързани с изменението на климата в средното образование, както на местно, така и на национално ниво. На ниво ЕС, проектът е съобразен с основните приоритети на програмата ERASMUS+, включително постигането на европейските екологични и климатични цели и по този начин има потенциала да допринесе за по-всеобхватни цели, като популяризиране на използването на технологии в изследователски методи на обучение.

Печат

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account