• Интелектуални продукти

    Осем интелектуални продукта

    включително платформа с отворен достъп за обучение на учители, в която ще бъдат събирани дигитални сценарии в обучението за климатични промени посредством изследователски методи в обучението, игровизация и дигитални учебни сценарии, както и цифрово хранилище за добри практики.epository.

  • Интелектуални продукти

Интелектуален продукт 1

Анализ на текущото състояние на нешата отношение на включването ан темата за изменението на климата и уменията за дигитално преподаване в схемите за професионалните компетентности на учителите и средното образование

Проучване, описание и анализ на текущото състояние по отношение на прилагането на Образование по изменение на климата за устойчиво развитие (CCESD) в цяла Европа и петте страни партньори (Гърция, Германия, България, Испания, Турция).

Анализът допринася за разработването на цифровите сценарии, като се вземат предвид и резултатите, извлечени от събитията за разпространение на резултатите E1-E5.

ΙΟ1.1: Национални доклади
Пет национални доклада (на английски език) за включването на темата за изменение на климата и цифровите умения при професионалната подготовка на учители в средното образование във всяка партньорска страна.

ΙΟ1.2: Двуезични обобщения на националните доклад
Пет доклада обобщения (на английски и националните езици на партньорите), базирани на националните доклади за включването на темата за изменение на климата и цифровите умения при професионалната подготовка и в учебната програма на средните училища във всяка партньорска държава.

 Национален обобщен доклад (български/английски)

ΙΟ1.3: Международен доклад
Международен доклад на английски език, който представя интеграцията на темата за изменение на климата и цифровите умения при професионалната подготовка в схемите за професионално развитие на учителите и в учебните програми в средното образование в петте държави участници.

Интелектуален продукт 2

Климатични промени и предизвикателства в схемите за професионално развитие на учителите и в средното образование

Консорциумът комуникира и си сътрудничи със заинтересовани страни в образованието, политици и практици от всяка участваща страна, за да идентифицира предизвикателствата, свързани с изменението на климата с IBL, игровизация и дигитални методи на преподаване в средните училища. Изградена е първоначална мрежа, свързваща заинтересованите страни в образованието, политици и практици от 5 различни държави, работещи в образованието за изменение на климата и темите за използването на цифрови технологии.

Организиране на пет двудневни семинара в партньорските държави. В тези семинари участват общо 75 местни образователни заинтересовани страни, политици и практици.

IO2.1: Национални доклади за резултатите от семинарите
Пет национални доклада за резултатите, получени от двудневния семинар за предизвикателствата в образованието по изменение на климата при използване на обучение, базирано на използването на изследователски методи, игровизация и дигитални методи на преподаване (на английски).

IO2.2: Международен доклад
Транснационален доклад, базиран на 5-те национални доклада за резултатите от семинара (на английски език).

Интелектуален продукт 3

Създаване на дигитални учебни сценарии за обучение по климатични промени чрез използване на активни методи на обучение (IBL), игровизация и цифрови методи на преподаване

Въз основа на резултатите от двудневните семинари във всяка страна партньор, Консорциумът ще продължи с разработването на сценарии за цифрово обучение за обучаващи се учители по теми, свързани с изменението на климата. Сценариите за обучение ще имат за цел да помогнат на учителите да развият компетенции, свързани с (i) включването на темата за изменението на климата в тяхното преподаване; (ii) използване на IBL и принципите на игровизация при преподаване за изменението на климата; (iii) развиване на дигитални умения и методи на преподаване на обучение по изменението на климата в присътвена форма, онлайн и смесено обучение. Дигиталните сценарии ще бъдат разработени в рамките на дейности за обучение на учители (вижте Интелектуален продукт 5), които ще се провеждат чрез онлайн платформа с отворен достъп за обучение на обучаващи се учители (вижте Интелектуален продукт 4) в рамките на изпълнение на проекта ClimaTePD. Тази платформа ще служи и като цифрова база данни и цифрово хранилище (вижте Интелектуален продукт 7), което ще предостави на учителите полезен ресурс за създаване и разработване на собствени сценарии.

IO3.1: Разработване на дигитални сценарии
Разработване на 5 национални дигитални сценария за обучение за учители в средното образование по изменение на климата, използвайки IBL и игровизация, и развиване на умения за дигитално преподаване на езика на всяка участваща държава (5 на гръцки език, 5 на български език, 5 на немски език, 5 на испански език, 5 на турски език).

IO3.2: Избор и превод на 10 общи дигитални сценария
Избор и превод на 10 общи дигитални сценария за учители в средното образование по изменение на климата, използвайки IBL и игровизация и развиване на умения за дигитално преподаване (на английски и гръцки, български, немски, испански и турски език).

 Сценариите са налични в хранилището за ресурси на ClimaTePD

Интелектуален продукт 4

Разработване и поддръжка на онлайн платформа с отворен достъп за обучение на учители по обучение в изменение на климата с IBL, игровизация и дигитални методи на обучение

Дигитална и интерактивна платформа с отворен достъп, която поддържа дейности за обучение на учители от средното училище и даване на обратна връзка и оценка на обучаемите.

IO4.1: Разработване и поддържане на онлайн платформа.

IO4.2: Контекстуализация на платформата с цифрови сценарии съгласно CCESD, изменението на климата, IBL и игровизация
Онлайн платформата с отворен достъп включва: (i) цялостна база данни с ресурси по отношение на теми, свързани с CCESD, изменението на климата и неговото въздействие върху човека и природата като цяло, както и теми за IBL, игровизация и дигитални методи на преподаване и (ii) цифрови сценарии (на гръцки, испански, турски, немски и български), произведени в ИП3

 Курсът на обучение ClimaTePD

Интелектуален продукт 5

Обучение на учители за обучение по изменение на климата с IBL, игровизация и дигитален метод на обучение

Най-малко 250 учители са ангажирани в дейности за обучение в петте участващи страни чрез методология на IBL и други методи на преподаване като разказване на истории, дебати и дилеми, за да се справят с социално-научни проблеми, свързани с изменението на климата.

IO5.1: Национални доклади за онлайн обучение на учители и обратна връзка от учителите
Пет национални доклада за България, Германия, Гърция, Испания и Турция на английски език

IO5.2: Международен доклад за онлайн обучението и обратната връзка от учителите
Доклад с обобщения на английски език.

Интелектуален продукт 6

Разработване на Насоки и ръководство за добри практики за обучение по изменение на климата с IBL, игровизация и дигитални методи на обучение

Наръчникът с насоки има за цел да прегледа и синтезира най-добрите практики за подкрепа на учителите в средното училище за това как да интегрират образованието по изменението на климата, IBL, геймификацията и дигиталните методи на преподаване в онлайн, лице в лице или смесена класна стая.

IO6.1: Разработване на Насоки и ръководство за добри практики (на английски език)

IO6.2: Превод на Насоки и ръководство за добри практики на български, немски, гръцки, испански и турски език.

 Разработване на добри практики - Насоки и ръководство за обучение в областта на климатичните промени

Интелектуален продукт 7

Дигитално хранилище за добри практики за обучение по изменението на климата с IBL, игровизация и дигитални методи на обучение

IO.7.1: Разработване на интерактивно цифрово хранилище с фокус върху образованието по изменение на климата с IBL, игровизация и дигитални методи на обучение.
Участието на учителите в обучителни дейности, интерактивната комуникация и обратната връзка чрез онлайн платформата с отворен достъп водят до разработването и поддържането на дигитално хранилище, което съхранява добри практики на учителите от средното образование за обучение по изменение на климата, IBL, игровизация и дигитални методи на преподаване.

 ClimaTePD Хранилище за ресурси

Интелектуален продукт 9

Предложения за политики за включването на темата за изменението на климата с IBL, игровизация и дигитални методи на обучение в средното образование

Подбран набор от предложения за политики за политиците, отговарящи за образование и съответните заинтересовани страни, с фокус върху по-холистично измерение на включването на образованието по изменение на климата посредством IBL, игровизация и дигитални методи на обучение в средното образование. Тези предложения за политика се основават на резултатите от проекта и включват резултатите, получени от сътрудничеството с политици, отговарящи за образованието, съответните заинтересовани страни и практици в контекста на събития за разпространение на резултатите E1-E5.

IO9.1: Доклад за набор от предложени политики
Доклад за набор от предложени политики насочени към политиците, отговарящи за образование и съответните заинтересовани страни, свързани с включването на изменението на климата посредство IBL, игровизация и дигитални методи при създаване на образователни политики, TPD схеми и учебни програми в средното образование (на английски език).

IO9.2: Двуезични брошури с „ключови съобщения“ от набора предложения за политики
Двуезични брошури (както на английски, така и на национални езици) за България, Германия, Гърция, Испания и Турция.

 Двуезична листовка с „ключови съобщения“ от набора предложения за политики

Печат

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account